נגישות לעסקים

על איזה מקומות ציבוריים חלה חובת הנגשה לנכים

האם תקנות נגישות לעסקים מחייבות גם עסקים קטנים לקבל אישור מיועץ נגישות.

נגישות לעסקים מחייבת כל נותן שירות שבו יש קבלת קהל לעמוד בקריטריונים מותאמים לגודל ואופי בית העסק.

כיום לא ניתן לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית ללא יצירת סביבה נגישה בבית העסק.
רק יועץ נגישות לעסקים בעל הסמכה כדין יכול לערוך תסקיר נגישות ולחתום על אישור נגישות לעסקים.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ומספר רב של תיקונים אשר מסייעים ליישומו, מגדירים מפורשות חובת הנגשה לנכים.

חובת הנגשה מחייבת בכל מקום ציבורי בהתאם לאופי המקום, גודלו, חשיפתו לקהל הלקוחות ואופי השירות הניתן במקום.

תיקונים ותקנות אלה קובעים את התנאים והאמצעים שעל הרשות המקומית לקיים על מנת ליצור סביבה נגישה במרחב הציבורי.

כיום לעסקים קטנים במיוחד ישנה אפשרות לערוך תסקיר עצמי, לדווח לרשות על הממצאים ולהגדיר עצמם נגישים.
הגוף האמון על יישום ומימוש חובת הנגשה לנכים הוא "נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות".

נגישות לעסקים

קבלת אישור נגישות לעסקים הבסיס לרישיון הפעלת עסק

עד תאריך 1.1.2019 בו נכנס לתוקף תיקון 34 כחלק מהרפורמה ברישוי עסקים.
תהליכי רישוי עסקים בכלל היו רווים תהליכים פרוצדוראליים, בירוקרטיים מסורבלים שהנגישות הייתה חלק מהם.

ללא קשר לגודל בית העסק, שטח ונפח השירות או כמות הקהל שהוא מאכלס ללא חתימה של יועץ נגישות לא ניתן היה לפתוח את בית העסק.

הרפורמה ברישוי עסקים, תיקון 34 שהתקבל ב-10.7.2018 ונכנס לתוקפו ב-1.1.2019 נועד להקל על בעלי עסקים.
הרפורמה מציגה את גישה דיפרנציאלית בדרישות שהיא מציגה למבקשים לקבל רישיון עסק באופן כללי.

ומקלה גם על בעלי עסקים קטנים את התהליך קבלת אישור נגישות לעסקים על ידי מתן אפשרות בדיקה עצמית.
החלוקה הדיפרנציאלית מתייחסת לאופי השירות, גודל המקום ושאלת השהייה במקום (מסעדה, בר, וכו').

למעשה נוצרו 3 מסלולים לבדיקה ויישום חובת הנגשה לנכים במרחב הציבורי.
טופס 32,33,34 ועוד שחייבים בהגשה לרשות על ידי כל בית עסק לצורך קבלה או חידוש רישיון.

טופס 202 – עסק קטן במקום טופס 32 מאפשר עמידה בחובת ההנגשה לנכים

הנציבות לשוויון הזדמנויות בנתה מדריך שמסייע לבעלי עסקים קטנים לסקור, לתעד ולדווח לרשות את מצב בית העסק כולל תיקונים נדרשים.

באתר הממשלתי של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ניתן למצוא את המדריך להנגשת עסק קטן.
מדריך זה מאפשר לעסקים קטנים לפעול עצמאית על מנת לעמוד בחובת הנגשת נכים לעסקים.

טופס 202 – בדיקת נגישות לעסקים קטנים שאלון פשוט להבנה שמנסה לתת מענה רחב ככל היותר ומספק מענה למרבית התקנות, הנוגעות למירב העסקים הקטנים.

עסקים המשרתים את הציבור ששטחם עד 100 מ"ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ"ר.
עסקים אלו רשאים למלא טופס 202 במקום טופס 32.

לסיכום:
ראוי לציון כי על המרחב הציבורי כולו כיום חלה חובת הנגשה לנכים. מבנים ישנים לעיתים מתקשים לעמוד בכך ושירותים מסוימים נמנעים מבעלי מוגבלות לעיתים אלו דווקא שירותים ציבוריים.

מקומות חדשים שנפתחים כיום לא יוכלו לקבל רישיון עסק ואישורי אכלוס ללא הגשת תסקיר נגישות לעסקים שהוכן על ידי יועץ נגישות.
כאשר העסק מוגדר כעסק קטן מתאפשר דיווח עצמי לצורך קבלת רישוי עסר.

נכתב ע"י 029